• Niet goed, geld terug

  • Gratis verzending

  • Alles voor je huisdier

  • Groot assortiment

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met huisdier-online.nl; 
Dag: kalenderdag; 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of huisdier-online.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
Huisdier-online.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door huisdier-online.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en huisdier-online.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van huisdier-online.nl.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN HUISDIER-ONLINE.NL 

huisdier-online.nl
E-mailadres: contact@huisdier-online.nl
KvK-nummer: 80716172
Btw-identificatienummer: NL003125790B97

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van huisdier-online.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen huisdier-online.nl en consument. 
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij huisdier-online.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
Het aanbod is vrijblijvend. Huisdier-online.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als huisdier-online.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden huisdier-online.nl niet. 
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Huisdier-online.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
De eventuele kosten van verzending worden separaat vermeld, indien van toepassing; 
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen huisdier-online.nl de prijs garandeert; 
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 
de gedragscodes waaraan huisdier-online.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt huisdier-online.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door huisdier-online.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft huisdier-online.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal huisdier-online.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
Huisdier-online.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als huisdier-online.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
Huisdier-online.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. hoe en waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij huisdier-online.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan huisdier-online.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger. 
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – als redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan huisdier-online.nl retourneren, volgens de door huisdier-online.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan huisdier-online.nl. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument kan alleen retourneren per post en dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending. (Track & Trace)
Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan huisdier-online.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de consument. 
Als de consument een bedrag betaald heeft, zal huisdier-online.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terugontvangen is door huisdier-online.nl of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

Huisdier-online.nl kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als huisdier-online.nl dit tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is altijd van toepassing in onderstaande gevallen of producten: 
a. die door huisdier-online.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (zoals bijvoorbeeld afwijkende maten, maakwerk, afwijkende kleuren of afwijkende materialen); 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop huisdier-online.nl geen invloed heeft; 
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
Uitsluiting van het herroepingsrecht is ook van toepassing voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. over acties met een win kans en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
In afwijking van het vorige lid kan huisdier-online.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar huisdier-online.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijzen zijn tijdelijk van aard en onderhevig aan beschikbaarheid van de artikelen. Als een artikel niet meer voor de vermelde prijs beschikbaar is zal huisdier-online.nl onverwijld de consument informeren.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan als: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is huisdier-online.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE 

Huisdier-online.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
Een door huisdier-online.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover huisdier-online.nl kan doen gelden.
Eventuele gebreken, beschadigingen of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan huisdier-online.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
Huisdier-online.nl kan kwesties m.b.t. garantie weigeren als er een onderbouwd vermoeden bestaat dat consument moedwillig schade aan het product in kwestie heeft aangebracht.

Eventuele kosten/schade opgelopen ten gevolge van gebrekkige, beschadigde, of verkeerd geleverde producten kunnen niet verhaald worden op huisdier-online.nl; de aansprakelijkheid van huisdier-online.nl bedraagt nooit meer dan de aanschafprijs van het product wat zij in gebrekkige, beschadigde, of verkeerde staat hebben geleverd.
De garantietermijn van huisdier-online.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Huisdier-online.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
De garantie geldt niet indien: 
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van huisdier-online.nl en/of op de verpakking behandeld zijn; 
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING 

Huisdier-online.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan huisdier-online.nl kenbaar heeft gemaakt. 
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal huisdier-online.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal huisdier-online.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Zodra je de bestelling hebt geplaatst, wordt deze bestelling meteen doorgezet naar ons bestelproces. Het is daarom helaas niet altijd mogelijk om de bestelling te wijzigen of te annuleren. Zodra de bestelling verzonden is, raden we je aan om te wachten op het product en deze vervolgens te retourneren binnen 14 dagen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal huisdier-online.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Huisdier-online.nl is nimmer verantwoordelijk voor gevolgen van leveringsproblemen veroorzaakt door een door consument verkeerd opgegeven adres.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij huisdier-online.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan huisdier-online.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Huisdier-online.nl kan zich op overmacht beroepen als er lokale, regionale of globale omstandigheden ontstaan, waar huisdier-online.nl geen invloed op heeft of kan uitoefenen, waardoor levering vertraagd of niet mogelijk is. Huisdier-online.nl zal in voorkomend geval de consument hieromtrent informeren en consument een vervangend artikel aanbieden of aanbieden de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12 – BETALING 

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan huisdier-online.nl te melden. 
In geval van wanbetaling van de consument heeft huisdier-online.nl met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij huisdier-online.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
Bij huisdier-online.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door huisdier-online.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
Een klacht schort de verplichtingen van huisdier-online.nl niet op, tenzij huisdier-online.nl schriftelijk anders aangeeft. 
Als een klacht gegrond wordt bevonden door huisdier-online.nl, zal huisdier-online.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 14 – GESCHILLEN 

Op overeenkomsten tussen huisdier-online.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.